Privacy

• Algemeen

Deze Privacy beschrijft de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens ernstig en leven de toepasselijke wetgeving na o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”).

• Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Costabouwwerken is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website costabouwwerken.be

• Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van onze Website en van personen die ons schrijven voor de diensten of producten die wij leveren. Deze omvatten meer bepaald: Wij verwerken uw naam, voornaam, en contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, betaalgegevens, IP adres, enz.). U meld ons voor deze gegevens omdat u deze aan ons meedeelt voor verwerking bij invoeling van de contact vorm. Het meedelen van deze gegevens aan ons geldt als toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor de doeleinden van deze Privacy en cookie policy. Daarnaast worden bepaalde gegevens verzameld via accepteren van onze privacybeleid.

• Rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen (bijvoorbeeld bij registratie op de Website of tijdens het plaatsen van een bestelling), en deze Privacy te aanvaarden, verleent u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Naast uw toestemming geldt ook de noodzaak om u de contractueel overeengekomen diensten of goederen te kunnen aanbieden als bijkomende rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens (m.a.w. het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons geldt eveneens als rechtsgrond).

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?


• Algemene doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a. om:
• U de dienst of de producten te kunnen leveren zoals aangeboden via onze Website;
• Informatie verstrekken, aanbiedingen en advertenties vertonen, en e-mails en nieuwsbrieven versturen die je kunnen interesseren (o.a. informatie m.b.t. nieuwe goederen of diensten of nieuwe functionaliteiten of bijzonderheden van onze goederen of diensten);
• Analytisch onderzoek te doen om onze Website te optimaliseren (op technisch en inhoudelijk vlak);
• De technische administratie van de Website beheren;
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet meegedeeld aan derden of gebruikt voor direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (“opt-in”), zoals voor de doeleinden uitdrukkelijk vermeld in deze Privacy (o.a. nieuwsbrieven, mailings en advertenties). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan costabouwwerken@gmail.com Wij hebben echter wel het recht om uw gegevens te delen met het bedrijf dat onze website beheert, met het oog op een optimale werking van onze website en het oplossen van eventuele technische problemen i.v.m. onze website. Rapportering van geanonimiseerde data naar derden is toegelaten. We hebben het recht om uw gegevens, bij (vermoeden van) ernstige overtredingen van de wet mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke diensten of politiediensten. Wij kunnen dit ook doen om onze rechten of die van derden te beschermen of te vrijwaren of om de veiligheid van de gebruikers van de Website of van de Website te vrijwaren.

• Recht van toegang, verbetering, en verzet

U heeft het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in uw persoonsgegevens. Dit kan door een mail te sturen aan costabouwwerken@gmail.com. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren of te wijzigen indien ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, door een mail te sturen aan costabouwwerken@gmail.com. U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te zenden aan costabouwwerken@gmail.com. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens niet aan ons mee te delen. Bepaalde diensten kunnen dan wel geweigerd worden. U ben steeds zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u ons meedeelt.

• Klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze meedelen, ofwel rechtstreeks aan ons (per email: costabouwwerken@gmail.com), ofwel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (dit is de vroegere “Privacycommissie”: commission@privacycommission.be of via de contactgegevens op haar website).

• Veiligheid

Wij nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens ernstig en hebben maatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om uw persoonsgegevens te beschermen.
Wij zijn echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. Elk onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van deze gegevens door de gebruiker of door een derde (tenzij dit veroorzaakt is door een fout van ons) valt buiten onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van uw gegevens of persoonsgegevens dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Onze Website bevat links naar andere websites die wij niet controleren en waarop deze Privacy niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

BACK